Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Akkoordverklaring
Met het volledig invullen en insturen van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2 / Lessen en betaling
Het is mogelijk om een tienwekenkaart aan te schaffen. Deze kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze kaart is 14 weken geldig. Ingeval van langdurige ziekte en/of een blessure kan de geldigheidstermijn in overleg met ChiTree maximaal twee maanden worden verlengd. Een losse les volgen kan ook. Deze wordt voorafgaand aan de les contant afgerekend.

Zowel in de zomer als in de winter is er een lesvrije periode. De lesvrije perioden worden bij het vaststellen van de 14 weken termijn buiten beschouwing gelaten. Na het verstrijken van de geldigheidstermijn vervallen de niet gebruikte lessen.

Artikel 3 / Aan- en afmelding voor lessen
Je kunt je per mail aanmelden voor de groepslessen. Sta je eenmaal ingeschreven voor een les, dan kun je tot 2 uur voor aanvang van de les afmelden. Daarna telt de les mee als een gevolgde les. Bij calamiteiten kan hiervan -in overleg met de docent- worden afgeweken.

Artikel 4 / Aan- en afmelding voor workshops en evenementen
Aanmelding voor activiteiten (workshops, cursussen, etc.) verloopt via de agenda op www.chitree.nl. Bij annulering vanaf 2 weken aanvang van de workshop ben je het gehele bedrag verschuldigd. Terugbetaling is niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Deelname op een ander tijdstip is, in overleg met de docent, wel mogelijk.

Artikel 5 / Deelneming aan lessen op eigen risico
Je volgt de lessen onder eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je arts over het volgen van Qigonglessen.

Artikel 6 / Schade aan eigendommen
ChiTree is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

Artikel 7 / Roosterwijzigingen
ChiTree behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 8 / Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en ChiTree is het Nederlands recht van toepassing.